MOKYMOSI SISTEMA NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ BENDROJI DALIS

2023 m. lapkričio 16 d. Vilnius


UAB "Lantelis", juridinio asmens kodas 302295417, registruota Taikos pr. 17-65, LT-91140 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, (toliau – Paslaugų teikėjas), ir Paslaugų gavėjo, nurodyto šių taisyklių 1.5 punkte, Paslaugų gavėjo duomenys nurodomi mokymosi sistema taisyklių specialiojoje dalyje, Paslaugų gavėjas sutinka su mokymosi sistema naudojimosi taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas teiks Paslaugų gavėjui paslaugas nurodytomis Taisyklėse sąlygomis.


1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šias taisykles sudaro bendroji dalis ir specialioji dalis (toliau – BSS ir SSS). BSS nustato bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, o SSS nustato individualias ir papildomas paslaugų teikimo sąlygas. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp BSS ir SSS dalių nuostatų, taikomos SSS dalies nuostatos. SSS dalies sąlygos (šių Taisyklių apimtyje SSS dalies sąlygos pateikiamos sąskaitoje faktūroje) Paslaugų gavėjui pasiekiamos mokymosi sistemos naudotojo paskyroje. SSS sąlygos yra sudaromos pagal Paslaugų gavėjo mokymosi sistemoje pasirenkamą mokymosi kursą (programą).


1.2. Mokymosi sistema – Paslaugų teikėjo sukurta ir Paslaugų teikėjo duomenų centre patalpinta mokymosi sistema. Mokymosi sistema pasiekiama per interneto naršyklę adresu: http://www.augimomeistrai.lt


1.3. Narystė – teisė naudotis mokymosi sistema ir joje esančiu turiniu už nario mokestį. Paslaugų teikėjas nariams sudaro specialų mokymosi turinį, kuris yra prieinamas kiekvieną mėnesį mokant nustatyto dydžio nario mokestį.


1.4. Nario mokestis – Paslaugų teikėjo nustatytas periodinis mokestis už naudojimąsi mokymosi sistemoje adresu: https://www.augimomeistrai.lt/pages/narystes-asmenims


1.5. Paslaugų gavėjas – vartotojas, susikūręs http://www.augimomeistrai.lt mokymosi sistemoje kliento paskyrą ir ja pradėjęs naudotis.


1.6. Duomenų archyvas – Paslaugų gavėjo išklausyti mokymai ir baigimo pažymėjimai. Paslaugų gavėjo duomenų archyvas saugojamas Paslaugų teikėjo duomenų centre. Duomenų archyvo saugojimas ir saugojimo laikotarpis nurodytas šios Taisyklių 3.7 punkte.


1.7. Paslaugų gavėjo paskyra – Mokymosi sistemoje sukurta paskyra, prie kurios prisijungiama identifikuojantis prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Paslaugų gavėjo paskyra suteikia teisę ir sudaro sąlygas Paslaugų gavėjui naudotis mokymosi sistema.


1.8. Prisijungimo vardas – unikalus Paslaugos gavėjo pasirinktas prisijungimo vardas, kurio pagalba prisijungiant prie mokymosi sistemos yra identifikuojamas konkretus Paslaugų gavėjas.


1.9. Slaptažodis – Paslaugų gavėjo susikurtas slaptažodis, kuris naudojamas identifikuojantis ir prisijungiant prie mokymosi sistemos.


2. Objektas


2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti teisę ir sudaryti technines sąlygas Paslaugų gavėjui naudotis http://www.augimomeistrai.lt mokymosi sistema ir išklausyti mokymo kursus (programas), o Paslaugų gavėjas pagal pasirinktą mokymosi kursą (programą) naudotis mokymosi sistema mokant nustatyto dydžio mokestį už mokymosi kursą (programą).


3. Bendroji naudojimosi mokymosi sistema tvarka


3.1. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti, pildyti, šalinti mokymosi kursus (programas) mokymosi sistemoje.


3.2. Paslaugų gavėjo pasirinkti, įsigyti mokymosi kursai (programos) išlieka galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, kol yra naudojamasi mokymosi sistema.


3.3. Paslaugų gavėjas naudojasi mokymosi sistema per interneto naršyklę, prie jos prisijungdamas per savo paskyrą. Prie paskyros Paslaugų gavėjas prisijungia su susikurtu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.


3.4. Paslaugų gavėjas prisijungęs prie savo paskyros turi teisę pasikeisti slaptažodį, kuris turi atitikti minimalius saugumo reikalavimus. Minimalūs slaptažodžio saugumo reikalavimai nurodyti naudotojo paskyroje prie slaptažodžio keitimo funkcijos.


3.5. Paslaugų gavėjas naudodamasis mokymosi sistema, turi užtikrinti, kad naudotojo paskyroje būtų pateikti Paslaugų gavėjo aktualūs kontaktiniai duomenys. Už kontaktinių duomenų pateikimą ir jų teisingumą atsako Paslaugų gavėjas.


3.6. Teisė naudotis mokymosi sistema bus suteikta Paslaugų gavėjui, naudotojo paskyroje, nurodytais kontaktiniais duomenimis.


3.7. Paslaugų gavėjo mokymosi sistemoje išklausytų kursų (programų) duomenys ir išklausymo rezultatai, duomenų archyvas yra saugomas ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo naudojimosi mokymosi sistema laikotarpio pabaigos.


4. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai


4.1. SSS dalyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti teisę ir sudaryti technines sąlygas Paslaugų gavėjui išklausyti mokymosi kursą (programą).


4.2. Užtikrinti tinkamą mokymosi sistemos veikimą, esant poreikiui nedelsiant šalinti sistemos gedimus, klaidas ar kitus trikdžius, dėl kurių Paslaugų gavėjas negali naudotis mokymosi sistema. Paslaugų teikėjas atsakingas tik už tokių gedimų, klaidų ar kitų trikdžių šalinimą, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo Paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Paslaugų teikėjo naudojamų galinių įrenginių tinkamumą naudotis mokymosi sistema, už Paslaugų gavėjo interneto ryšio tiekimo sutrikimus, už Paslaugų teikėjo interneto ryšio tiekėjo paslaugų teikimo stočių darbo sutrikimus ir kitus sutrikimus, kurie nėra tiesiogiai susiję su Paslaugų teikėjo mokymosi sistema ir jos darbu.


4.3. Mokymosi sistemos gedimus pašalinti per įmanomai trumpiausią terminą. Priklausomai nuo mokymosi sistemos gedimo, gedimo šalinimas gali trukti iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) darbo valandų. Tais atvejais, kai gedimo neįmanoma pašalinti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas, Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų gavėją apie gedimo šalinimo trukmę ir planuojamą gedimo pašalinimo terminą. Paslaugų gavėjas informuojamas elektroniniu paštu, kuris nurodytas mokymosi sistemos naudotojo paskyroje.


4.4. Teikti Paslaugų gavėjui konsultacijas dėl naudojimosi mokymosi sistema. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val., konsultacijos teikiamos elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytais mokymosi sistemoje. Konsultacijos teikiamos lietuvių kalba.


4.5. Nustatytą laikotarpį po Paslaugų gavėjo naudojimosi mokymosi sistema saugoti Duomenų archyvą. Plačiau apie Duomenų archyvo saugojimą 3.7 punkte.


4.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti iš Paslaugų gavėjo mokymosi sistemos naudojimosi metu gautos ir su Paslaugos teikimo vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.


4.7. Pasikeitus mokymosi sistemos naudojimosi įkainiams, mokesčiams, Taisyklių bendrosios dalies ar specialiosios dalies nuostatoms, mokymosi sistemos naudojimosi taisyklėms, Paslaugų teikėjas elektroniniu paštu informuoja Paslaugų gavėją prieš 1 (vieną) mėnesį iki pasikeitimų įsigaliojimo momento. Paslaugų gavėjas informuojamas elektroniniu paštu, kuris nurodytas mokymosi sistemos naudotojo paskyroje. Pranešimo išsiuntimas nurodytu elektroninio paštu adresu bus laikomas tinkamu Paslaugų gavėjo informavimu.


4.8. Paslaugų teikėjas gavęs Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, pareigūnų arba kitų asmenų, pagal įstatymą turinčių teisę susipažinti ir gauti informaciją iš ūkio subjektų, prieš pateikdamas informaciją (neviršydamas savo kompetencijos ribų ir nepažeisdamas draudimo informuoti) nedelsdamas atitinkamai informuoja Paslaugų gavėją apie tokių duomenų pateikimą.


4.9. Paslaugų teikėjas turi ir kitas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises bei pareigas.


5. Paslaugų teikėjo teisės, atsakomybė ir atsakomybės atribojimas


5.1. Paslaugų teikėjas be Paslaugų gavėjo sutikimo turi teisę keisti, pašalinti ir/arba papildyti mokymosi sistemoje esantį turinį: mokymosi kursus (programas), lektorius, pažymėjimus, nustatyti įkainius už mokymosi kursus (programas). Taip pat be Paslaugų gavėjo sutikimo peržiūrėti mokymosi kursų (programų) įkainius ir mokesčius bei juos atitinkamai pakeisti (padidinti arba sumažinti), papildyti arba pakeisti mokymosi sistemos administravimo mokestį (jei taikomas) bei kitus mokymosi sistemos mokesčius ir įkainius. Apie pakeitimus atitinkamai informuoti Paslaugų gavėją 4.7 punkte nustatyta tvarka.


5.2. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už mokymosi sistemos tinkamą ir nepertraukiamą veikimą.


5.3. Už mokymosi sistemos gedimų, klaidų ir veikimo sutrikimų šalinimą.


5.4. Už Paslaugų gavėjo tinkamą informavimą apie mokymosi sistemos planuojamus atnaujinimo darbus, profilaktinius darbus ar kitus techninius pakeitimus, dėl kurių gali būti sutrikdytas mokymosi sistemos veikimas. Apie planuojamus profilaktikos darbus ar atnaujinimo darbus Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų gavėją elektroniniu paštu, ne vėliau kaip, prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki planuojamų darbų atlikimo pradžios. Dažniausiai, mokymosi sistemos atnaujinimo ir profilaktikos darbai atliekami ne darbo valandomis arba ne darbo dienomis, tačiau gali pasitaikyti neatidėliotinų atveju, kai darbus bus būtina atlikti „nedelsiant“, t. y. darbo dienomis ir darbo valandomis.


5.5. Tais atvejais, kai Paslaugų gavėjas patiria žalą išimtinai tik dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Paslaugų teikėjo kaltė yra nustatyta ir įrodyta, priimtu atitinkamos valstybinės institucijos ar teismo, tai Paslaugų teikėjas atlygina Paslaugų gavėjui kilusios žalos dydį, nedidesnį nei, kuris yra lygus suteiktų paslaugų kainai pagal Taisykles tik už tuos mokymosi kursus (programas), kuriuos Paslaugų gavėjas įsigijo, tačiau neišklausė, jų nebaigė ir neįgijo baigimo pažymėjimo.


5.6. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už padarytą (kilusią) žalą Paslaugų gavėjui ar kitiems tretiesiems asmenis, kai Paslaugų teikėjas vykdydamas teisėtą Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, pareigūnų arba kitų asmenų reikalavimą, pagal įstatymą turinčių teisę susipažinti ir gauti informaciją iš ūkio subjektų, atskleidė duomenis ar pateikė informaciją.


5.7. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Paslaugų gavėjo mokymosi sistemoje naudotojo paskyroje nurodytų duomenų teisingumą.


5.8. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Paslaugų gavėjo mokymosi sistemoje talpinamą informaciją, jos teisingumą, naudojamus atvaizdus ir jų teisėtumą.


6. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai


6.1. Tinkamai ir laiku apmokėti Paslaugų teikėjui už naudojimąsi mokymosi sistema.


6.2. Užtikrinti, kad mokymosi sistemoje naudotojo paskyroje nuolat būtų atnaujinami ir nurodomi aktualūs kontaktiniai duomenys.


6.3. Saugoti paslaptyje Paslaugų gavėjo susikurtą prisijungimo vardą ir slaptažodį.


6.4. Užtikrinti, kad mokymosi sistema naudotųsi tik Paslaugų gavėjas ar Paslaugų gavėjo paskirti atsakingi asmenys.


6.5. Neperduoti prisijungimo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenis ir nesudaryti sąlygų, nesuteikti teisės kitiems asmenims neteisėtai naudotis mokymosi sistema.


6.6. Talpinami atvaizdai ir/ar kita vaizdinė informacija turi būti teisėtai gauta ir Paslaugų teikėjas turi turėti teisę atvaizdus ir vaizdus naudoti asmeniniais ar komerciniais tikslais, nepažeidžiant autorinių teisių.


6.7. Nepažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.


7. Paslaugų gavėjo teisės, atsakomybė ir atsakomybės atribojimas


7.1. Paslaugų gavėjas turi teisę naudotis mokymosi sistemoje esančiu tokiu turiniu už kurį yra apmokėjęs Paslaugų teikėjui pagal Paslaugų teikėjo nustatytus įkainius.


7.2. Paslaugų gavėjas pabaigęs visą pasirinktą mokymosi kursą (programą), turi teisę gauti mokymosi kurso (programos) baigimo pažymėjimą, jeigu toks buvo numatytas. Mokymosi kurso (programos) baigimo pažymėjimą išduoda Paslaugų teikėjas. Išduodamas tik elektroninis baigimo pažymėjimas. Išduotas mokymosi kurso (programos) baigimo pažymėjimas patalpinamas mokymosi sistemoje Paslaugų gavėjo naudotojo paskyroje ir tampa Paslaugų gavėjui laisvai prieinamas parsisiųsti į savo kompiuterį ir/arba atsispausdinti.


7.3. Paslaugų gavėjas turi teisę naudotis mokymosi sistema Paslaugų gavėjo poreikiais ir tikslais, nepažeidžiant Paslaugų teikėjo ir kitų trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų.


7.4. Už informacijos talpinimą, jos teisingumą ir teisėtumą atsakingas Paslaugų gavėjas. Jeigu dėl Paslaugų gavėjo kaltės (veikimu, neveikimu ar aplaidumu) yra padaroma žala Paslaugų teikėjui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, tai Paslaugų gavėjas įsipareigoja atlyginti padarytą žalą.


7.5. Visais atvejais Paslaugų gavėjui naudojantis mokymosi sistema ir joje atliekant bet kokius veiksmus, talpinant informaciją, atvaizdus ar bet kokią kitą informaciją yra reikalingi leidimai, licencijos ar sutikimai, tai Paslaugų teikėjas yra atsakingas už leidimų, sutikimų gavimą ir licencijų įsigijimą.


7.6. Visais atvejais, kai dėl Paslaugų gavėjo kaltės naudojantis mokymosi sistema yra pažeidžiama viešoji tvarka, padaromos viešos moralės normos, pažeidžiami teisės aktų reikalavimai ir dėl to padaroma žala kitiems asmenims, Paslaugų gavėjas yra visiškai atsakingas už tokios žalos kilimą ir kilusios žalos atlyginimą.


7.7. Visais atvejais Paslaugų teikėjas turi teisę nukreipti/atgręžti žalos atlyginimą į Paslaugos gavėją, kai Paslaugų gavėjo padaryta žala yra ieškoma iš Paslaugų teikėjo arba tokią žalą atlygino Paslaugų teikėjas. Paslaugų gavėjas besąlygiškai įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikėjo pareikalavimo dienos atlyginti Paslaugų teikėjo patirtą žalą dėl Paslaugų gavėjo kaltės. Paslaugų teikėjas apie patirtą žalą informuoja Paslaugų gavėją raštu, el. paštu (kurie nurodyti mokymosi sistemos Paslaugų gavėjo naudotojo paskyroje). Paslaugų gavėjo informavimas mokymosi sistemoje naudotojo paskyroje nurodytais Paslaugų gavėjo duomenimis bus laikomas tinkamu Paslaugų gavėjo informavimu.


7.8. Paslaugų gavėjas neturi teisės be Paslaugų teikėjo sutikimo/leidimo perleisti savo prieigos ir teisės naudotis mokymosi sistema.


7.9. Paslaugų gavėjas turi ir kitas šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.


8. Mokestis už naudojimąsi mokymosi sistema, mokėjimo sąlygos ir apmokėjimotvarka


8.1. Teisė naudotis mokymosi sistema Paslaugų gavėjui suteikiama nuo Paslaugų gavėjo užsiregistravimo momento, tačiau mokymosi sistemoje esantis turinys Paslaugų gavėjui tampa prieinamas tik tada, kai Paslaugų gavėjas apmoka Paslaugų teikėjui už pasirinktus mokymosi kursus (programas) pagal Paslaugų teikėjo nustatytus įkainius, arba yra pasirinkęs mokymosi sistemos narystę ir moka nario mokestį nurodytą Taisyklių 1.3 punkte.


8.2. Paslaugų teikėjas nustato kiekvieno mokymosi kurso (programos) įkainius atsižvelgdamas į mokymosi kurso (programos) tikslingumą ir suteikiamas kompetencijas.


8.3. Paslaugų teikėjas nustato mokymosi sistemos nario mokestį, kuris skelbiamas Taisyklių 1.3 punkte nurodytu adresu.


8.4. Paslaugų gavėjas pasirinkdamas mokymosi kursą (programą) apmoka Paslaugų teikėjui nustatyto dydžio mokestį. Po to, kai Paslaugų gavėjas apmoka pasirinkto mokymosi kurso (programos) mokestį, tai Paslaugų teikėjas suteikia prieigą Paslaugų gavėjui prie mokymosi kurso (programos) turinio ir suteikia visą kitą reikalingą informaciją mokymosi kursui (programai) išklausyti ir įgyti mokymosi kurso (programos) baigimo pažymėjimą.


8.5. Mokestis už mokymosi kursus (programas) esančius mokymosi sistemoje, gali būti mokamas mokėjimo pavedimu per banką, naudojantis elektroninės bankininkystės sistema.


8.6. Mokestis už mokymosi kursus (programas) esančius mokymosi sistemoje, gali būti mokamas automatiniu būdu, naudojantis elektronine mokėjimo priemone (bankinės debetinės/kreditinės kortele).


8.7. Mokestis už mokymosi kursus (programas) esančius mokymosi sistemoje, gali būti mokamas bankiniu pavedimu pagal Paslaugų teikėjo suformuotą išankstinę sąskaitą.


8.8. Mokymosi sistemos nario mokestis gali būti mokamas automatiniu būdu, naudojantis elektronine mokėjimo priemone (bankinės debetinės/kreditinės kortele). Nario mokestis yra mokamas kiekvieną mokymosi sistema naudojimosi mėnesį. Paslaugų gavėjas turi teisę be kuriuo metu atsisakyti narystės ir nebemokėti nario mokesčio. Paslaugų gavėjui atsisakius narystės, nario mokesčio mokėjimas yra nutraukiamas nuo kito mėnesio, einančio po narystės atsisakymo.


8.9. Paslaugų teikėjas gavęs Paslaugų gavėjo apmokėjimą už įsigytą mokymosi kursą (programą), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, automatiniu būdu suformuoja sąskaitą faktūrą ir ją pateikia Paslaugų gavėjui. Suformuotos sąskaitos faktūros Paslaugų gavėjui pateikiamos Paslaugų gavėjo paskyroje nurodytu el. paštu.


9. Apribojimas naudotis mokymosi sistema


9.1. Paslaugų teikėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę apriboti Paslaugų gavėjo teisę naudotis mokymosi sistema nustatęs, kai:


9.1.1. Paslaugų gavėjas pažeidžia šias Taisykles;


9.1.2. Paslaugų gavėjas pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;


9.1.3. Paslaugų gavėjas pažeidžia autorių autorines teisės;


9.1.4. Paslaugų gavėjas talpina šmeižiančią, žeminančią informaciją;


9.1.5. Paslaugų gavėjo talpinama platinama informacija diskriminuoja asmenis, skatina ar kursto visuomenę dėl rasės, lyties, lytinės orientacijos, religinių pažiūrų ar kitų įsitikinimų ar pažiūrų;


9.1.6. Paslaugų gavėjas nurodo neteisingus savo asmens duomenis ir dėl to Paslaugų teikėjas negali identifikuoti Paslaugų gavėjo;


9.1.7. Paslaugų gavėjas neapmoka Paslaugų teikėjui už naudojimąsi mokymosi sistema;


9.1.8. Paslaugų teikėjas gauna trečiųjų asmenų skundų dėl Paslaugų gavėjo talpinamo turinio mokymosi sistemoje;


9.1.9. Nustatoma, kad Paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis naudojasi kitas asmuo;


9.1.10. Nustatoma, kad Paslaugų gavėjo prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, kurie naudojantis prisijungimo duomenimis neteisėtai gali prisijungti prie mokymosi sistemos;


9.1.11. Nustatoma, kad Paslaugų gavėjo mokymosi sistemos naudotojo paskyroje yra įdiegtos neteisėtos programinės įrangos, sistemoje dalinamasi dokumentais užkrėstais kompiuteriniais virusais arba dalinamasi/talpinama informacija, kuri pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus arba yra nesuderinami su viešąja tvarka.


9.2. Apribojimas naudotis mokymosi sistema taikomas tol, kol neišnyksta Taisyklių 9.1 punkte nurodytos aplinkybės.


9.3. Paslaugų teikėjas nustatęs ir įvertinęs, kad priežastys dėl kurių buvo apribota Paslaugų gavėjo teisė naudotis mokymosi sistema yra išnykusios, nedelsdamas atnaujina Paslaugų gavėjo prieigą ir teisę naudotis mokymosi sistema.


10. Bendrosios naudojimosi mokymosi sistema taisyklės


10.1. Paslaugų gavėjui draudžiama bandyti išgauti mokymosi sistemos, interneto svetainės, Paslaugų gavėjo naudotojo paskyros ar kitos Paslaugų teikėjo programinės įrangos pradinį kodą (source code).


10.2. Bet kokiu būdu, veiksmais ar forma bandyti pakeisti mokymosi sistemą, Paslaugų gavėjo naudotojo paskyrą.


10.3. Naudojantis mokymosi sistema talpinti, keistis dokumentais, kurie yra užkrėsti kompiuteriniais virusais ir gali padaryti žalos trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams.


10.4. Bandyti įdiegti į mokymosi sistemą bet kokią programinę įrangą, kuri galėtų paveikti mokymosi sistemos veikimą, išgautų source code, sutrikdytų sistemos ar serverio darbą, kuriame veikia mokymosi sistema.


10.5. Draudžiama bandyti prisijungti prie mokymosi sistemos, naudojantis kitų Paslaugų gavėjų prisijungimo duomenimis.


10.6. Draudžiama bandyti susižinoti kitų Paslaugų gavėjų prisijungimo duomenis, kuriais pasinaudojus būtų galimybė prisijungti prie mokymosi sistemos.


11.Taisyklių galiojimas ir nutraukimas


11.1. Taisyklės pradedamos taikyti nuo Paslaugų gavėjo užsiregistravimo http://www.augimomeistrai.lt klientų sistemoje ir kliento paskyros sukūrimo momento ir galioja iki tol, kol Paslaugos gavėjas panaikina savo paskyrą mokymosi sistemoje.


11.2. Šalys susitaria ir laiko, kad Taisyklės (kartu su priedais ir pakeitimais) yra sudarytos, galiojančios ir tiesiogiai taikomos. Šalys Taisyklių egzempliorių nepasirašo, ir jais neapsikeičia, Paslaugų gavėjo sutikimu su Taisyklėmis yra laikoma kliento paskyros užsiregistravimu ir pasirinkto Paslaugų plano apmokėjimu. Taisyklių įsigaliojimo ir taikymo pradžios diena bus laikoma diena, kai Paslaugų gavėjas apmokėjo už paslaugas pagal Paslaugų gavėjo pasirinktą mokymosi kursą (programą).


11.3. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti atsisakyti naudotis mokymosi sistema bet kuriuo metu ir išlaikyti teisę naudotis mokymosi sistemoje esančiu turiniu už kurį yra apmokėjęs.


11.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui, jeigu Paslaugų gavėjas pažeidžia šias Taisykles, pažeidžia viešąją tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


12. Asmens duomenų tvarkymas


12.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tvarkyti Paslaugų gavėjo asmens duomenis laikydamasis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Paslaugų teikėjas tvarko Paslaugų gavėjo asmens duomenis išimtinai tiek, kiek tai yra susiję su Paslaugų gavėjo teise naudotis mokymosi sistema.


12.2. Paslaugų gavėjas užsisakydamas ir pradėdamas naudotis mokymosi sistema sutinka, kad Paslaugų teikėjas gautų ir tvarkytų Paslaugų gavėjo šiuos asmens duomenis:


12.2.1. Vardas, pavardė;


12.2.2. Juridinio asmens pavadinimas;


12.2.3. Juridinio asmens kodas;


12.2.4. PVM mokėtojo kodas;


12.2.5. Gimimo data;


12.2.6. Namų adresas/darbo vietos adresas;


12.2.7. Telefono numeris;


12.2.8. Elektroninio pašto adresas;


12.2.9. Banko sąskaitos numeris;


12.2.10. Mokėjimo priemonės bankinės debeto/kredito kortelės duomenis.


12.3. Paslaugų teikėjas informuoja, kad Paslaugų gavėjas turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir sužinoti kaip tuos duomenis Paslaugų teikėjas tvarko.


12.4. Paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas ištaisytų neteisingus, netikslius savo asmens duomenis.


12.5. Paslaugų teikėjas gavęs Paslaugų gavėjo sutikimą turi teisę tvarkyti Paslaugų gavėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.


12.6. Paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas sunaikintų arba sustabdytų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.


12.7. Paslaugų gavėjas turi teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimo atšaukimas reiškia atsisakymą toliau naudotis mokymosi sistema.


12.8. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir šiose Taisyklėse nurodyti asmens duomenys yra saugomi vienerius metus nuo sutikimo atšaukimo arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo Paslaugų teikėjo sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų šiose Taisyklėse nustatytais tikslais priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato kitokį duomenų saugojimo terminą. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.


12.9. Plačiau Paslaugų gavėjas susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis gali mokymosi sistemoje paspaudęs nuorodą: https://www.augimomeistrai.lt/pages/privacy


12.10. Paslaugų gavėjas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Paslaugų gavėjo priimtų sprendimų tvarkant asmens duomenis.


13. Nenugalima jėga


13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šias Taisykles neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau - Nenugalimos jėgos aplinkybės), pvz. Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.


13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.


13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.


14. Baigiamosios nuostatos


14.1. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai ir nesutarimai kilę iš šių Taisyklių yra sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus ginčo ar nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, toks ginčas ar nesutarimas bus sprendžiamas teismine tvarka Lietuvos Respublikoje. Ginčo teismingumas nustatomas pagal Paslaugų teikėjo buvimo vietą.


14.2. Taisyklės yra sudarytos Lietuvių kalba, taisyklių nuostatos yra taikomos ir aiškinamos kompleksiškai ir laikomos viena kitą papildančiomis.


14.3. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Taisykles tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.


Šioje svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume geriausią patirtį mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau

Sutinku su visais slapukais Sutinku su visais slapukais